Tytuł projektu:

Promocja marki AVOCADO PRACOWNIA TWÓRCZA na rynkach zagranicznych.

Cel i planowany efekt projektu:

Główny cel projektu obejmuje wzrost konkurencyjności Avocado Pracownia Twórcza – Martyna Lewandowska (dalej AVOCADO) poprzez rozwój działalności eksportowej w ramach Programu promocji branży meblarskiej. Firma zamierza również znacznie zwiększyć przychody z eksportu do końca roku 2023. Wnioskodawca pozyska co najmniej 21 kontraktów również do końca roku 2023. Uzyska informacje na temat perspektywicznych rynków ZEA, Singapuru oraz Arabii Saudyjskiej oraz nawiąże szereg międzynarodowych kontaktów handlowych. Osiągnięcie celu możliwe będzie między innymi dzięki ekspansji na pozaunijne rynki perspektywiczne: Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] – 21 sztuk

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] – 500 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 500 000,00 zł. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 463 400,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 393 890,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Termin realizacji:

12.03.2020 – 30.06.2022